ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
57 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

בס"ד

treif meat | kosher meat | kosher slaughter | treifmeat treif meat | kosher meat | mikvah | kosher slaughter

 www.treifmeat.com
Mikvah Nikkur Pesach Parchment Guarding the Brit

Can you handle the truth?

 

[Under Construction]

Home Up Kashrut Redemption HoneyBees Website News News Articles Cows Eat Cows Books in PDF Hebrew Books Multimedia Professional Links Hebrew Site Treif Links Kashrut Links Web Links

 

 
כשרות הניקור בישראל כהלכתה

דיניו - ומנהגיו

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות הניקור, בד' מאות שנים האחרונים

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרי ניקור המובהקים" 26 כרכים בחינם: -
לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, וכוללים,

להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס,
בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/3
 - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

באמצע העבודה - Under Construction

בס"ד

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

הקובץ הזה כולל

366

 ספרים וקונטרסים מיוסדים
על הלכות כשרות, שחיטה, טריפות, וניקור,

כמנין ניקור בגימטריה 366

366

 תוכן רב גווני שלא נראה עדיין כבושם הזה.

הספרים האלו נדפסו במאות שנים האחרונות
על ידי גדולי הדורות ונתפשטו בישראל,
אשרי שיאחז בהם, לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריא-ל,
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל, (סוכה מה:).

יצא לאור על ידי "וועד הכשרות - משמרת הניקור" ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות,
באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה

הוצאת אמונה פאבלישינג, ירושלים עיה"ק שנת תשס"ו לפ"ק

 


13 ספרים - 393 עמודים -
בפרשת ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 19 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר.

חלק א: סדר הניקור, קראקא ש"מ, תקון לדוד, תרמ"ו, צנה דוד, תרמ"ו, הניקור השלם, תרצ"ט, בירור דיני ניקור להלכה, תרצ"ט, ויעש אברהם, תר"ל, הלכה ברורה, תקל"ד, לחם שערים להגר"א זצ"ל, תקמ"ח, זבחי שלמים, תרנ"ט, מחשבות ישראל, תר"ס, זבחי רצון, תר"ה, רב טבחיא, תרע"ג, זכור לאברהם, תר"ל

 - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק א'

10 ספרים - 362 עמודים -
חלק ב: זבח שמואל, סדר הניקור, תורת הקנאות, טהרת אהרן, תורת זבח, זכרון, טבוח טבח, שלחן הטהור, שערי זבח - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ב'

13 ספרים - 455 עמודים -
חלק ג: תיקון עולם, כפי אהרן, ספר הניקור ווארשא, משנה אחד, תורת הניקור השלם, מדריך לכשרות ולחיזוק הדת, זבחי צדק, משמיע שלום, אימוץ הניקור, עבודת הקודש, אהל יצחק, חק לחודש, חקי דעת - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ג'

38 ספרים - 333 - עמודים -
חלק ד: מורה לזובחים, מי ששון, נחלת שבעה, ספר הזכרונות, ספר התרומה, שו"ת עטרת ישועה, צמח צדק, פני הארי' החי, קרית ספר, ראשית בכורים, רוח חיים, הלכות שחיטות ובדיקות מהר"י ווייל, שערי תורה, תוכחת חיים, תוספות חכמה, ספר תורת הקנאות לר' יעקב עמדין, שו"ת תירוש ויצהר, תיו יהושע, אהל מועד, בדיקות מהר"י ווייל עם דיני ניקור לרש"י והגהות מבעל העיטור, בית לחם יהודה, בית שמואל, ברכי יוסף, האגור, הלכות ומנהגי ר' שלום מנוישטט, ויוסף אברהם, ויעש אברהם, זבח משפחה, זבחי רצון, זבח שמואל, זבח תודה, כל בו, לחם הפנים א', לחם הפנים ב' - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ד'

3 ספרים - 336 עמודים -
חלק ה: מלחמת קודש, תורת הניקור הירושלמי חלק א', תורת הניקור הירושלמי חלק ב' - בפרשת ניקור החלב, -
 י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ה'

3 ספרים  604 עמודים -
חלק ו: נפש ישעיה חלקים א -ב - ג -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ו'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ז'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ח'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט'

 - 19 ספרים - 544 עמודים
חלק י: שערי רב שמואל בן חפני, אחרון הגאונים בישיבת סורא, (נפטר ד' אלפים תשצ"ד, 1034), ספר האורה, סדור רש"י, תשובת הרמב"ם על ניקור, תשובות רש"י דיני ומנהגי ניקור, שו"ת משיב דבר, מודעה נחוצה לקהל ה', קריאה דחופה לבני ישיבות, גביית עדות על איסור חלב, עדות על מצב הניקור, לאפרושי מאיסורי , ירחון תורני, מצב היהדות באנגליה, מסורת הניקור, מאורע תשמ"ג ה' חלקים, מי יאכילנו בשר, הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא, פני הארי החי, תרס"ב, רוח חיים, בולעטין # 1 וועד משמרת הניקור,  - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים חלק י'

 - 8 ספרים - 481 עמודים -
חלק י"א:  מלחמת קודש, מצב הניקור בארצות הברית חלקים א-ג, כדת של תורה חלק א', כדת של תורה חלק ב', כדת של תורה אודות תיקון הניקור פרשת החלב.
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"א

3 ספרים - 193 עמודים -
חלק י"ב: - מלחמת קודש, מאורע תשמ"ג ה' חלקים, מלחמת השם, בפרשת ניקור החלב, - 
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ב

13 ספרים - 211 עמודים -
חלק י"ג: בפרשת ניקור החלב, -מלחמת קודש, עד מתי נחשה?, מכתב הארגינעל של כ"ק אדמו"ר מקאשוי זצ"ל, הכחשה, עלבונה של תורה, קהל יסודי התורה קלויזנבורג, האיסור לאכול בשר בהמה, קונטרס קול קורא'ס, לאפרושי מאיסורא, הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא, י"ג מדות של רחמים, הוראה חדשה להפריש מאכילת בשר בהמה עד ביאת המשיח, את אשר אסרתי התרתי, ספר שפע חיים, האיסור, ולעשות תשובה על שאכלו חלב נבילות וטריפות כל השנים.
 י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ג

3 ספרים - 532 עמודים -
חלק י"ד: בפרשת ניקור החלב, - די שוחטים שטימע - SCHOCHTIM SHTIMME  - ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי - מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב – תרצ"ג, 144 עמודים, - סדר הניקור הפנים והקדמי - עם תמונות – הלכה למעשה מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק - ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. - בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  - 200 עמודים, 200 עמודים, - ספר שפע חיים  - דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק - דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן. 29 עמודים

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ד

6 ספרים - 401 עמודים -
חלק ט"ו: קונטרס שותפו של עמלק חלק א', קונטרס שותפו של עמלק חלק ג', להסיר מכשול, הבשר הכשר?, לחם שערים להגר"א מווילנא זצ"ל, ספר תיקון הכשרות ומכתב הצלה להגה"צ רש"י שווייצער שליט"א - בפרשת ניקור החלב, - The Status of Nikkur  NIKKUR [PURGING ANIMAL FATS] LAWS AND CURRENT PROBLEMS

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט"ו

3 ספרים - 698 עמודים -
חלק ט"ז: אבן מקיר תזעק חלק א': 159 עמודים, וזבחת כאשר צויתיך, חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק 241 עמודים, דעת תורה השמר לך פען , חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק 279 עמודים.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט"ז

12 ספרים - 239 עמודים -
חלק י"ז: בדיקות, סדר הניקור לרש"י ז"ל עם הגהות מבעל העיטור, ראומה, הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני, הלכות טריפות לריב"ן, חוט המשולש, ל"ו שערים, הלכות בדיקות הסכין והראיה לרבינו יונה ז"ל, בולעטין וועד הכשרות, תשרי תש"נ, שו"ת מרבי לוי יצחק, מכתב למערכת, על שחיטת רובאשקין, אכן נודע הדבר, מתלמידי הרידב"ז על ירושלמי, שו"ת זבחו זבחי צדק: שלש תשובות, ענין התקנה של להצריך שני שוחטים עומדים זה על גב זה.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ז

15 ספרים - 195 עמודים -
חלק י"ח: אכילת בשר הלכה למעשה חלקים, א-יב, סדר קליפת הסירכות חלק א', מרן הרב עובדיה יוסף. - שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה?, - (המשך) דין בשר "חלק", והאם מותר לספרדי לאכול בשר כשר שאינו "חלק" בשמחה משפחתית וכדומה.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ח

7 ספרים - 353 עמודים -  חלק י"ט:

ספר א: הודאת בעל דין - "כל חלב וכל דם לא תאכלו" - בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר.
ספר ב: - כרוזים ומודעות - יצא לאור על ידי  "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"אדר שנת תשנ"ח.
ספר ג: סדר הניקור הפנים והקדמי  עם תמונות – הלכה למעשה - מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק  - ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. -  בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. - יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק.
ספר ד: את אשר אסרת התרתי - קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג - אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ.
ספר ה: תורת הקנאות - לרבי יעקב עמדין זצ"ל, פרשת הניקור בימיו.
ספר ו: ניקור חלק הפנימי - נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל.
ספר ז: וויכטיג פאר יעדן - ניקור - עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער'ס שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ט

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"א

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ב

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ג

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ד

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ה

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ו

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ו

 

 

 

 

בס"ד

קובץ ספרים בעניני כשרות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: -
לרבנים,
מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס,
בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/3
 - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

-------------------------------------------------------------------------

 

קובץ ספרים בעניני כשרות

בו נקבצו מאות ספרים וקונטרסים אשר תוכנן רב גווני
שלא נראה עדיין כבושם הזה.

עשרים ושש אלף

26.000

  הן הענינים הנידונים בקובץ הזה ומהם:

אטליז - אכילה - דגים - הכשרים - חלב עכו"ם - כשרות - שחיטה - בדיקה - בדיקה מתולעים - ניקור - מליחה - משגיחים - קצבים - רבנים - ועוד.

אשרי שיאחז בהם, לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריא-ל,
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל, (סוכה מה:).

יצא לאור על ידי "וועד הכשרות"
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור,
חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה

הוצאת אמונה פאבלישינג, ירושלים עיה"ק שנת תשס"ו לפ"ק

 

1 ספר - 430 עמודים -  חלק א':

ספר א: נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א'

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק א'

8 ספרים - 540 עמודים -  חלק ב':

ספר א: אכילת התרנגולים כהלכתה חלק א'.
ספר ב': זכרון יוסף חלק ב'.
ספר ג': שנים קדמוניות חלק ג'.
ספר ד': שו"ת זבחו זבחי צדק שלש תשובות, בו יבואר ענין התקנה הקדומה להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים.
ספר ה': מנחת יהודה (אידיש) חלק ו' מספר נפש ישעיה.
ספר ו': מנוחת שלום חלק ז' מספר נפש ישעיה על מ"א.
ספר ז': שמירה טובה, מצב השחיטה בנ"י בשנת תרפ"ה, - מצב השחיטה בארצה"ב.
ספר ח': להורות נתן.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ב'

3 ספרים - 577 עמודים -  חלק ג':

ספר: אפיית המצות השלם ד' חלקים.
ספר א: מצות מצה בשלימותה.
ספר ב: אפיית המצות השלם.
ספר ג': מנהגי צדיקי ישראל.
ספר ד': קיום המצות כהלכתה.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ג'

5 ספרים - 536 עמודים -  חלק ד':

ספר א': אכילת מצה בישראל.
ספר ב': מצות מצה.
ספר ג': שמחת החג.
ספר ד': מצה שרויה בישראל.
ספר ה': סגולת מצות ישראל.
ספר ו': סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל.
ספר ז': שלום לרחוק ולקרוב ורפאתיו.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ד'

ספר 1 - 236 עמודים חלק ה':

ספר א': שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ה'

7 ספרים - 580 עמודים -  חלק ו':

ספר א': שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב'.
ספר ב: ממון בישראל כהלכתה .
ספר ג: המשפט בישראל כהלכתה.
ספר ד: השבת בישראל כהלכתה.
ספר ו: סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל על קדושת השבת.
ספר ז: שלחן ישראל כהלכתה על מצות הכנסת אורחים חלק א'. 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ו'

7 ספרים - 420 עמודים - חלק ז':

ספר א': מנחת יהודה (לשון הקודש) חלק ו' מספר נפש ישעיה.
ספר ב': חלב ישראל חלק א' - חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט.
ספר ג': קונטרס חותם בתוך חותם - בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם.
ספר ד': מלחמת השם חלק א':
בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך.
ספר ה': מלחמת השם חלק 10: עובדא מחרידה ומזעזעת שמכניסים חלב חזיר בתוך חלב בהמות.
ספר ו': מלחמת השם 20: - וויכטיגע התעוררות וועגען די מעדעצינן אויף פסח.
ספר ז': מלחמת השם 26: קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים   קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ז'

4 ספרים - 580 עמודים  - חלק ח':

ספר א': נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב': מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
ספר ב':  אוכל משומר: דיני בשר שנתעלם מן העין.
ספר ג': יין המשמח: על הלכות יין נסך דניו ומנהגיו. - בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך.
ספר ד': סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א': ברוקלין תשמ"ט.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ח'

4 ספרים - 580 עמודים  - חלק ט':

ספר א': שאלות ותשובות בעניני חלב טריפה.
ספר ב': קול קורא ומכתב להיזהר במאכל קטנים. -
מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות.
ספר ג': רפואה קאנסומער גליון מספר 1: בשר העגלים סכנה בריאותית. - אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים. - איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: - כשאתם אוכלים את הבהמה - הבהמה אוכלת אתכם!!! - בשר בהמה - הסם הגדול לאדם. - בשר עגלים. - אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! - הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. - לאבא ואמה היקרים. - סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה.
ספר ד': - Kol HashechitaFACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט'

5 ספרים - 511 עמודים  - חלק י':

ספר א: הפקעת שערים חלק א': קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו.
ספר ב: מלחמת השם חלק ב: קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים, הוצאת אמונה שנת תשמ"ח
ספר ג: להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.
ספר ד: וויכטיגע מודעה וועגען די געבלאפטע כפרות.
ספר ה: פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק א'.
ספר ה: פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק ב'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י'

 

4 ספרים - 400 עמודים חלק י"א:


ספר א': שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב'.
ספר ב': מפתח לספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב
.

ספר ב': קול השחיטה (לשון הקודש), - ספר ג': קול השחיטה (אידיש).

ספר ד': ספר הרידב"ז והכשרות - הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.  32 עמודים. 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"א

4 ספרים - 260 עמודים  - חלק י"ב:

ספר א: כשרות הבשר כהלכתו חלק א', שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות
ספר ב: כשרות הבשר כהלכתו חלק ב',שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות. - ספר ג: בשר גלאט כשר בזמן הזה,מטרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה בארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים
ספר ד: שבט מוסר פרק ל"ו - פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ב

4 ספרים - 270 עמודים - חלק י"ג:

ספר א': שותפו של עמלק חלק א', ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם. - שאלות ששאלו את הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר ואבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י אברהם הררי ארצות הברית תש"ס לפ"ק.
ספר ב': שותפו של עמלק חלק ג', ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר. - י"ל ע"י אברהם הררי ארצות הברית תשס"ב לפ"ק.- מלאכת הקודש, לתולדות השחיטה והבדיקה בניו-יארק מאת אברהם יעקב קאפלאוויטץ ונלוה עליו מאמר על היהדות באמריקא בכלל.
ספר ג': הבעל שם טוב והשחיטה.
ספר ד': הבשר הכשר.  
האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ג


ספרים - 226 עמודים -
חלק י"ד:

ספר א: מי יאכילנו בשר על כשרות השחיטה.
ספר ב: מי יאכילנו בשר על כשרות הניקור.
למען דעת – קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג. - עיין עוד בספר כדת של תורה באריכות.
ספר ג: שחיטה תלויה. -
מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה.

ספר ד: מבצר היהדות באנגליה. - תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורות.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ד

4 ספרים - 580 עמודים - חלק ט"ו:

ספר א': מצב השחיטה בארצינו הקדושה. - סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! – אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב
ספר ב: היהודים והיהדות בארצות הברית. -
על דבר הכשרות והטריפות שהיה אז
ספר ג:  שאלות ותשובות מהגאון ר' יצחק לוי -
על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה מסמכים (דוקאמענטען).
ספר ד: מכתב למערכת ישראל
שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם – סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט"ו

5 ספרים - 511 עמודים  - חלק ט"ז:

ספר א: בולעטין וועד הכשרת: - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין.
ספר ב: מדריך לכשרות # 40 - ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות.
ספר ג: שמירה טובה, מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. הרוצה לראות האמת יראה בקונטרס הקטן הזה, איך ירדנו אלף מעלות אחורנית בכשרות השחיטה, שהיה נהוג לפני ששים שנה כאן בארצות הברית. ומלגלה לנו סודות נפלאות שיכולים לראות עין בעין איך שאין כהיום רב אחד שיכולים לסמוך עליו על שחיטת בשר בהמה ועוף. עם הערות נחוצות מהמוציא לאור.
ספר ד': בשר גלאט כשר בזמן הזה: דוקאמענטען מהגאווערמענט ועיתונים שרואים איך שהרבנים בשקר יסודם ומאכילים טריפות לישראל להכעיס, [ראה רש"י (בראשית פרק י' פסוק ט') גבור ציד - צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום. לפני ה' - מתכוין להקניטו על פניו. על כן יאמר - על כל אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין למרוד בו יאמר זה כנמרוד גבור ציד (בראשית רבה), ראה עוד ברש"י ויקרא פרק כו פסוק יד: אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו, וכן באנשי סדום (שם יג) רעים וחטאים לה' מאד מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט"ז

מה נשמע? - עם התולעים שאנחנו אוכלים יום יום
ומשלמים על כל תולעת סכום תועפת?

Contact Information