ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
50 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

 

 

 

HOLMIN INSTITUTE

רבי שלום יהודה גראס שליט"א

 

WELCOME

English

Hebrew

Russian

 

LIST OF BOOKS

English

Hebrew

Spanish

Portuguese

 

MULTIMEDIA

Video

Pictures

 

ABOUT US

English

Hebrew

Spanish

Portuguese

 

CONTACT US

 

 

 

 

 

 

חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
-שבת נה-

 

בעזרת השם יתברך יותר מ' 35 שנים שלחנו מליוני ספרים בחינם
לבתי מדרשים ישיבות ותלמודי תורה,כעת על ידי הדיסק הזה
אנחנו יכולים להגיע לכל יהודי בכל העולם

 

 

 


רשימה קטנה של הספרים שתמצאו כאן


 

 

 

 

השבת בישראל כהלכתו

 

מבאר כי שמירת השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, ושכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס "שמירת שבת כדת" לקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה.

 


 

 

 

ספר "הדרך האמת"

לדעת מי הוא המנהיג האמיתי

בישראל שיכולים להידבק אליו.

בו יתבאר שיטתו ודרכו של הבעל שם טוב זי"ע - הסימן לדעת מי הם הצדיקים האמיתיים? ומי הם הרע- בנים מן הערב רב שהדור סובל מהם, והם הם המעכבים ביאת המשיח

והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת [ראשי תיבות]: "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.

ראה ברש"י חבקוק פרק ג' פסוק י"ב:

בזעם תצעד ארץ - לגרש שבעה עכו"ם. 

 


 

דבר הרבי


 

 

בעיר קארקא
 

במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות 

 


 

 

 

 

 
מקדש מעט הוצאה חדשה
 
 

על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם.

 

 

 


 

 

 

 

 

הערב רב בימות
המשיח

 בו יבואר:
א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה - המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא

 
הערב רב בימות המשיח חלק א
הערב רב בימות המשיח חלק ב
הערב רב בימות המשיח חלק ג

 

 

 

 


 

 

 

 

עדותן של רבנים
3000 מכתבים

 חלק א'  וב'. בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל -  וכל איש ישראל בכל קצות תבל.

 


 

 

 

 

ספר שמירה טובה

 

 

מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. הרוצה לראות האמת יראה בקונטרס הקטן הזה, איך ירדנו אלף מעלות אחורנית בכשרות השחיטה, שהיה נהוג לפני ששים שנה כאן בארצות הברית. ומלגלה לנו סודות נפלאות שיכולים לראות עין בעין איך שאין כהיום רב אחד שיכולים לסמוך עליו על שחיטת בשר בהמה ועוף. עם הערות נחוצות מהמוציא לאור.


 

 

שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה חלק א

 

הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות.

 

 

 

 


 

 

תיקון הברית

 

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד

 

 


 

מצוה אנציקלופדיה - סת"ם

 

ה' חלקים -  ספרי תורה תפילין ומזוזות – דיניו ומנהגיו

 

 

 

 

 


 

חלב ישראל חלק א'

 

חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט.

 

 

 


 

 

 

הבשר הכשר?

 

 

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.

 

 

 

 

שכר ועונש בראשית

 

בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה.


 

 

 

אפיית המצות השלם חלק ב

 

אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות


 

 

 

מדריך לכשרות 40

 

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות


 

 

 

קב הישר 

 

 

ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל

  

 

נפש ישעיה על מאכלות
אסורות חלק א

 

 

בו יבואר כי שמירת הגוף והנפש ממאכלות אסורות הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר ממאכלות אסורות

                                             

 

 

 


 

 

 

אכילת התרנגולים
חלקים 1 2 3 4

 

בענין זריקת התרנגולים, מגלה סודות עמוקים של חששות רציניים מאיסור נבילה וטריפה החמורה מאוד שבשבילה עלולים רבבות נפשות הטהורות מישראל להתפטם במאכלות אסורות.

 

 

 


 

 

 

הצלת נפשות בבונאוס איירס ארגאנטינא

 

שאלות ותשובות להצלת היהודים מאסימילאצייע בארגאנטינא, שאלות האלו שאלו את הרבי שלום יהודה גראס בארגאנטינא על הראדיא פראגראם של היהודים בארגאנטינא, והזהיר אותם בשנת תשנ"ז שאם לא יעשו להצלת ה  -200 אלף יהודים יפסידו כל כספם.


 

הודאת בעל דין -  "כל חלב וכל דם לא תאכלו"

 

בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר 


 

 

 

 

קול השחיטה

 

 

 

עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יארק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז

 

 

 

 

 

 

ספר הרידב"ז והכשרות

הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.

 


 

מצות מצה בשלימותה

 

קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג


 

עלבונה של תורה חלק א

 

גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי'.תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו

 

 


 

 

 

ראש דברך אמת חלק א'

 

דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה.מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש.


  

 

 

שכר ועונש שמות חלק ב'

 

"אור הזוהר", גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש ותיקונים, וחכמת האמת, שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו הקדושים בהם העולם קיים, ועי"ז תמלא הארץ דעה את ה' באמונה. מעלתה – טהרתה -  קדושתה -  סגולתה. קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוה"ק, תיקונים, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק ותלמידיו, כללים יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מידי שבוע בשבוע כל פרשת הזוהר. אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום


 

 

 

איש המערכות

 

האדמו"ר מהאלמין ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88 

 

 

 

 

 

 חדשות לשומרי התורה והמצוות

יש לנו סידי של 300 מאות ספרים שנחלק בחינם לזכות את הרבים

כל ישראל ערבים זה לזה

תעשה לכל הפחות 10 העתקות לחלק לחברים

(אתה מחלק בזה 3000 ספרים)

והמזכה את הרבים ניצול מכל גזירות קשות
(ילקוט רות)

 

 

כל ישראל ערבים זה לזה
נא לספר לכל החברים שלך על:
אם אתה רוצה לזכות הרבים לחלק ספרים, סידיס, נא לכתוב

 

 

holmininternational613@gmail.com

INFO@HOLMIN.ORG

 

מוסדות האלמין בינלאומי 

בנשיאות כ"ק אדמו"ר הגה"צ
הרב שלום יהודה גראס - גאב"ד האלמין שליט"א

 

Holmin international

Under The Supervision Of

Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The

Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין  *  רחוב נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש 99093  *  ארץ ישראל

Cong. Of Holmin  F  Nachal Lachish 24/3  F  Ramat Beth Shemesh 99093, Israel  F Tel: 011-972-548-436784