ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
42 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

לכבוד הרב מבאטור והרב שיין וכל הרבנים דארצות הברית והרבנים בארצינו הקדושה!!!

רבותי איר מיינט דאך אז איך שלאג זיך אליין מיט דעם באטערערע מאכיל טריפות און מיט שיין, האט איר א גרויסן טעות.

איר מיינט אז די טריפות הכרס איז דער גאנצער פראבלעם האט איר א גרויסען טעות!

איר מיינט דאך אז די לעצטע 30 יאר האט איר געגעסען כשר'ס האט איר א גרויסן טעות!

רבותי 70 רבנים האבען גע'אסר'ת די שחיטה אין די באקס וואס מען פיטערט אינז אהן די אלע יארן!!!

ווער עס וויל זעהן די בריוו פון די 70 רבנים זאל קוקען אין די וועב סייד:

www.klafkosher.com

דף ק"ס וועט איר אלעס זעהן

יא הרב שיין בשותפות מיטן באטערער, האט איר דען נישט געוואוסט פון דעם איסור פון שחט'ן מיט א באקס וואס  כל גדולי  ישראל מדור הקודם, האבן גע'אסר'ת שחיטה בבאקס וואס מען פיטערט אונז?

קוקט אריין אין ספרים אבן מקיר תזעק ג' חלקים וועט איר זיך עפענען די אויגען!!!

  

159 מאת המתיר איסורים והזייפן "הרב" יצחק אליעזר יאקאב

בענין שחיטה ב"באַקס" (פּע"ן בלע"ז)

בו יווכח לעין כל איך ש"הרב" הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליבערמאן שליט"א
קונטרס אבן מקיר תזעק

והוא קונטרס מענה על מכתב מאת המתיר איסורים והזייפן "הרב" יצחק אליעזר יאקאב  הוצאה שני' - שנת תשנ"ח

232

בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באוויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס "המתיר אסורים".

בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית

קונטרס אבן מקיר תזעק חלק ב' -

והוא קונטרס "וזבחת כאשר צויתיך" מענה על מכתב - מאת יצחק אליעזר יאקאב "המתיר איסורים" בענין שחיטה בבאקס (פען בלע"ז).
הוצאה שני' - שנת תשנ"ח.

297

על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלינו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג גם כן השחיטה באופן שצריכים לעבור על ה' הלכות שחיטה חס ושלום, שהם הלכה למשה מסיני. אחרי גמר ספרי "אבן מקיר תזעק" חלק א' וספרי "וזבחת כאשר צויתיך" שהוא חלק ב' מספרי "אבן מקיר תזעק" הגיע לידי תכריך מכתבים מגדולי הרבנים, וממשרדים ממשלתיים, וממה שהופיע בעיתונים בא"י ובחו"ל, אודות השחיטה באירופא  

כתבים הלל משקפים נאמנה השתלשלות מערכת הריסת יסודי השחיטה הנהוגה בישראל מדור דור, ולהפכה לשחיטת נבילות וטריפות.

 

דעת תורה – השמר לך "פען"

חלק ג

 מספר אבן מקיר תזעק

32

בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר 

הודאת בעל דין -

"כל חלב וכל דם לא תאכלו"

112 עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יארק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז קול השחיטה
40 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. יצא לאור ע"י בנימין פארקאש בשנת תשמ"ג קול השוחטים חלק 1'
32 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים חלק 2'
30  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  3
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  4
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  5
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  6
24 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. י"ל חודש מנחם אב תשמ"ב לפ"ק. מצב הניקור בארצות

 

מצוה אנציקלופדיה

הכשרות בישראל

דיניו - ומנהגיו

20 האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
457 בו יבואר כי שמירת הגוף והנפש ממאכלות אסורות הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר ממאכלות אסורות נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א
83 מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב'
145 א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'
99 תוכן החיבור הוא לייסד יסודי ברזל ועמודי שיש ליזהר במיטב יכולתם ממאכלות אסורות ומפוקפקים. מנוחת שלום
4 דיני בשר שנתעלם מן העין אוכל משומר
120 בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך  יין המשמח

על הלכות יין נסך
דניו ומנהגיו

140 ברוקלין תשמ"ט סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א'
5 בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם קונטרס חותם בתוך חותם

מלחמת השם
קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת
שיצאו לאור עולם
בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת

20 קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו מלחמת השם
18 בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך. מלחמת השם חלק א
6 בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום. מלחמת השם חלק ג
5 ביקורת נשים אצל רופאים מלחמת השם חלק 23
5 פסח מלחמת השם חלק 25
47 מכתב תנחומים לכ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א מלחמת השם חלק 29

מלחמה לה' בעמלק מדור דור

מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי הכשרות
בד' מאות שנים האחרונים

99 במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות בעיר קארקא
112 פון מכשיל זיין טויזנטער אידן מיט נבילות וטריפות, דורך דעם הייליגן צדיק קדוש וטהור בעל "מגלה עמוקות". רבי נתן נטע שפירא זצוקללה"ה אב"ד קראקא דער תיקון פארן חטא

- אידיש

30 בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב.  לחם שערים 
32 הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה. ספר הרידב"ז והכשרות
31 מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. דפוס ראשון. שמירה טובה
30 בו יבואר קצת ממלחמתו הגדולה של הגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדלוביץ, מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה מלחמת הדת - שחיטה
22 קול קורא מהגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדאלאביץ שיצא נגד הרבנים המכשירים שמאכילים נבילות וטריפות לישראל במזיד. עד מתי
3 רבי יעקב עמדין, ניקור תורת הקנאות
2 ניקור ווארשא תירוש ויצהר
63 גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי'.

תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו

עלבונה של תורה חלק א
13 מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג מכתב לרבנים על מצב הכשרות
22 מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה להורות נתן
20 אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. כדת של תורה
63 אסיפה דחופה בהתאחדות הרבנים בענין ניקור החלב על פי העתקה מדוייקת מהטעיפ הנפוץ ברבים, ד' בראשית תשמ"ג לפ"ק כדת של תורה 2
159 בענין שחיטה ב"באַקס" (פּע"ן בלע"ז)

בו יווכח לעין כל איך ש"הרב" הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליבערמאן שליט"א

 

קונטרס אבן מקיר תזעק

והוא קונטרס מענה על מכתב

מאת המתיר איסורים והזייפן "הרב" יצחק אליעזר יאקאב

הוצאה שני' - שנת תשנ"ח
232 בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באוויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס "המתיר אסורים".

בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית

קונטרס אבן מקיר תזעק חלק ב' - והוא קונטרס "וזבחת כאשר צויתיך" מענה על מכתב - מאת יצחק אליעזר יאקאב "המתיר איסורים" בענין שחיטה בבאקס (פען בלע"ז).
הוצאה שני' - שנת תשנ"ח.
297 על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלינו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג גם כן השחיטה באופן שצריכים לעבור על ה' הלכות שחיטה חס ושלום, שהם הלכה למשה מסיני. אחרי גמר ספרי "אבן מקיר תזעק" חלק א' וספרי "וזבחת כאשר צויתיך" שהוא חלק ב' מספרי "אבן מקיר תזעק" הגיע לידי תכריך מכתבים מגדולי הרבנים, וממשרדים ממשלתיים, וממה שהופיע בעיתונים בא"י ובחו"ל, אודות השחיטה באירופא  
כתבים הלל משקפים נאמנה השתלשלות מערכת הריסת יסודי השחיטה הנהוגה בישראל מדור דור, ולהפכה לשחיטת נבילות וטריפות.

 

דעת תורה – השמר לך "פען"

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק

32 בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר  הודאת בעל דין -  "כל חלב וכל דם לא תאכלו"
112 עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יארק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז קול השחיטה
40 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. יצא לאור ע"י בנימין פארקאש בשנת תשמ"ג קול השוחטים חלק 1'
32 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים חלק 2'
30  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  3
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  4
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  5
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  6
24 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. י"ל חודש מנחם אב תשמ"ב לפ"ק. מצב הניקור בארצות הברית חלק א
63 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ב
9 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ג
33 סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! – אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב מצב השחיטה בארצינו הקדושה
64 בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. מלחמת קודש
81 נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ניקור חלק הפנימי
33 מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה. שחיטה תלויה
18 מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק א' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק א
18 מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק ב
223 הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א
160 הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב
84 תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת בכל ארצות הברית. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג
32 עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.   וויכטיג פאר יעדן ניקור
37 שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות כשרות הבשר כהלכתו
16 שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות כשרות הבשר כהלכת וחלק ב
 22 בשר העגלים סכנה בריאותית. - אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים. - איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: - כשאתם אוכלים את הבהמה - הבהמה אוכלת אתכם!!! - בשר בהמה - הסם הגדול לאדם. - בשר עגלים. - אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! - הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. - לאבא ואמה היקרים. - סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה רפואה קונסומער  
גליון מספר 1,

אדר שנת תשמ"ח

 

26 יצא לאור אדר שנת תשנ"ח קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

  

חדשות הכשרות תשס"ח יו"ל ע"י ועד הכשרות העולמי
News Of The "Vaad Hakasrus International"

שחיטה | ניקור | כשרות | מאנסי-קראקא | תולעים
מצב השחיטה בארה"ב # 1 | מצב השחיטה בארה"ב # 2 | מצב השחיטה בארה"ב # 3